Bel vrijblijvend: 0572 - 373586

Informatie

P&C
Privacy & Cookie verklaring

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit is Europese privacywetgeving die strenge eisen stelt aan de opslag, gebruik en verwerking van persoonsgegevens. Dan is er ook nog de ePrivacy Verordening, regels op het gebied van mail, cookies en telemarketing.

Singles Enzo heeft zich laten informeren en adviseren door Mr. P. Otto van Kompas Juristen door middel van een workshop over de gevolgen van de invoeringen van de AVG en welke gevolgen dit heeft voor de manier waarop we werken. Privacy heeft altijd een grote rol gespeeld bij de manier waarop we werken. Maar de nieuwe AVG vraagt meer.
Elke reisondernemer krijgt met de invoering van de nieuwe AVG een verantwoordingsplicht. Middels documentatie moet we aan kunnen tonen dat we organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen.

We nodigen u uit om onderstaande privacy & cookie verklaring door te lezen. Met deze verklaring informeren wij u onder meer over welke soort persoonsgegevens wij verzamelen, waarvoor uw gegevens worden verwerkt en welke rechten u heeft.

BOEKING

Indien u voor andere personen wenst te boeken, dient u hiervoor door die persoon gemachtigd te zijn.

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wanneer u een reis boekt, worden de gegevens die u verstrekt door ons vastgelegd. Wij verzamelen gegevens waaronder:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail
 • Geboortedatum
 • Betalingsgegevens
 • Dieetgegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Noodzakelijke medische gegevens (indien u deze wilt opgeven)
 • Gegevens over de geboekte reis
 • Indien nodig paspoortgegevens (voornamen, achternaam, paspoortnummer, geboortedatum, datum geldigheid)

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Uw gegevens zijn nodig om aanvragen te doen, om u informatie te verschaffen over uw reis, voor relevante communicatie betreffende de boeking, voor een goede uitvoer van de reis en om de boeking en betaling af te handelen.
 • Uw dieetgegevens worden gedeeld met het hotel of andere reisdienstverleners die maaltijden verzorgen en indien dit een medische of religieuze reden heeft slechts voor zover u hier toestemming voor geeft.
 • Voor zover u hier toestemming voor geeft worden uw medische gegevens gedeeld met de reisdienstverlener die hiervan op de hoogte dient te zijn en verstrekking noodzakelijk is voor door u aangegeven behoeften, uw veiligheid of de veiligheid van derden.
 • NAW-gegevens, bankgegevens en gegevens over de geboekte reis, de kosten en de betaling worden verwerkt ten behoeve van de boekhouding, de debiteurenadministratie en incassohandelingen.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals afhandeling van klachten, geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.
 • Paspoortgegevens voor met name het boeken van vluchten.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en derden, voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren. Voorts worden gegevens verzameld om te voldoen aan wettelijke plichten waaronder in het bijzonder de plicht tot het voeren van een boekhouding. Voor de verwerking van uw dieetgegevens/medische gegevens dient u uitdrukkelijk toestemming te verlenen. Dit doet u met het invullen van deze gegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

 • Tenzij anders bepaald zullen persoonsgegevens tot uiterlijk twee jaar na de reis bewaard worden.
 • Medische gegevens zullen binnen 30 dagen na de reis worden verwijderd.
 • Voor zover gegevens nodig zijn voor de belastingadministratie worden deze gegevens gedurende de daarvoor geldende verplichte termijn (in de regel 7 jaar) bewaard.
 • Van bovenstaande bewaartermijnen kan worden afgeweken vanwege een wettelijke plicht of een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden voor zover uw belang niet dient te prevaleren. Gegevens kunnen onder meer worden bewaard bij klachten, mogelijke geschillen of rechtsvorderingen tot 2 jaar na afhandeling van de klachten, het geschil of de rechtsvorderingen.

 Met wie delen wij uw gegevens?

 • Wij stellen uw gegevens ter beschikking aan reisdienstverleners indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de reis, voor het behartigen van de door u aangegeven behoeften, voor uw veiligheid of de veiligheid van anderen.
 • Bij de verwerking van gegevens wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals het boekingssysteem, het boekhoudsysteem, het e-mailsysteem, de boekhouding en voor de betaling en incasso.

Doorgifte aan een derde land of internationale organisatie buiten de EU?

Vindt uw reis plaats buiten de EU dan worden de noodzakelijke persoonsgegevens doorgegeven aan lokale reisdienstverleners buiten de EU op grond van de uitvoering van de (reis)overeenkomst met u. De reisdienstverleners zijn zelf verantwoordelijk voor de correcte verwerking van uw Persoonsgegevens en zijn gebonden aan de regels omtrent privacy die gelden in dat land.

REIS EVALUATIE

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, uw beoordelingen van de reis, uw andere feedback of informatie die u vermeldt in de reisevaluatie.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie.
 • Wij gebruiken de gegevens voor evaluatie en terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen evaluatie van haar producten of diensten voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens in de evaluatie worden tot 2 jaar na de reis bewaard.

 Met wie delen wij uw gegevens?
Voor de uitvoering van de evaluatie wordt gebruik gemaakt van externe verwerkers zoals een surveybedrijf. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan de reisdienstverlener. Afhankelijk van de situatie geschiedt dit geanonimiseerd.

NIEUWSBRIEF

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij de gegevens?
Wanneer u zich op de nieuwsbrief abonneert of klant bij ons bent, worden uw gegevens gebruikt om de digitale nieuwsbrief aan u toe te sturen. Wij vragen uw naam om de aanhef van de nieuwsbrief te personaliseren.

Grondslag
Bent u nog geen klant dan verwerken wij uw gegevens voor zover u ons toestemming heeft gegeven voor het gebruik c.q. versturing van de nieuwsbrief. Bent u reeds klant dan versturen wij u een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigd commerciële belang van de onderneming bij het versturen van het meest actuele reisaanbod aan haar klanten.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Uw gegevens worden voor deze doeleinden bewaard totdat u zich afmeldt. Afmelden kan onderaan iedere nieuwsbrief.

Met wie delen wij uw gegevens?
Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van een extern mailprogramma.

KLACHTEN OVER DE REIS

Welke gegevens verzamelen wij van u?
Wij verzamelen gegevens waaronder uw naam, de afgenomen reis, de klacht en overige informatie die u vermeldt in de klacht.

 Waarvoor gebruiken wij de gegevens?

 • Wij gebruiken de gegevens voor interne evaluatie van de klacht.
 • Indien de klacht ziet op de uitvoering van de reis gebruiken wij de gegevens voor terugkoppeling aan de betrokken reisdienstverlener met het verzoek om een reactie op de klacht.
 • Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, zoals geschillen en rechtsvorderingen, voor zover uw belang niet dient te prevaleren.

Grondslag
Wij verzamelen uw gegevens op grond van de uitvoering van de overeenkomst die wij met u hebben.  Daarnaast worden gegevens verwerkt op grond van het gerechtvaardigd belang van de onderneming en reisdienstverleners bij gedegen klachtbeoordeling en klachtafhandeling voor zover uw belangen niet dienen te prevaleren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens
Gegevens met betrekking tot de klacht worden tot 2 jaar na afhandeling van de klacht bewaard.

Met wie delen wij uw gegevens?
Indien van toepassing worden relevante persoonsgegevens en gegevens over uw klacht doorgegeven aan en besproken met de reisdienstverlener, onze jurist en/of verzekeraar en geschillenbeslechters. 

BEVEILIGING

Hoe beveiligen wij uw gegevens?
Wij nemen alle passende organisatorische en technische voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen en eisen van derden die uw persoonsgegevens voor ons verwerken dat zij hetzelfde doen. Dit houdt onder meer in dat:

 • toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens behoren te verwerken door fysieke en digitale toegangsbeperking.
 • ons netwerk, de dataopslag en het datatransport is beveiligd -en waar dit passend is versleuteld- volgens de actuele beveiligingsstandaarden.
 • inlog- en gebruikersactiviteiten worden gelogd om onrechtmatige verwerking te kunnen achterhalen.
 • het privacybeleid jaarlijks wordt geëvalueerd op effectiviteit.

UW RECHTEN

Uw rechten:

 • U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien en het recht uw persoonsgegevens te corrigeren.
 • U heeft het recht dat wij uw persoonsgegevens wissen voor zover
  • deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld en daarmee verenigbare doelen, of;
  • de verwerking gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is, of;
  • de verwerking is gebaseerd op een gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden, u bezwaar maakt tegen de verwerking en uw belang prevaleert boven gerechtvaardigde belangen van de onderneming en derden.
 • U heeft het recht op beperking van de verwerking.
 • U heeft het recht op een digitale kopie van de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.
 • U heeft het recht gegeven toestemming in te trekken.
 • U heeft het recht om vanwege uw specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor zover de verwerking is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van de onderneming of derden.
 • U heeft het recht om bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden waaronder profilering.
 • U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Een verzoek kunt u richten aan onderstaand e-mailadres of postadres. Om ons te helpen met het verwerken van uw verzoek dient u zich te kunnen identificeren.

WIJZIGINGEN

Wij dienen deze privacyverklaring af en toe aan te passen, onder meer vanwege veranderingen op de website, gewijzigde verwerkersdoeleinden, gewijzigde werkwijze of vanwege veranderende regelgeving. We zullen de inhoud van de verklaringen eenzijdig en zonder voorafgaande melding wijzigen.

VRAGEN, OPMERKINGEN & KLACHTEN

Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, dan vernemen wij dat graag van u via onderstaand e-mailadres. Wij reageren zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken.

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Onderstaande onderneming is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

BEDRIJFSNAAM: Singles Enzo
ADRES: Kaagstraat 14, 8102 GZ  Raalte
EMAIL: els@singlesenzo.nl
TEL:  0572 373586

COOKIEBELEID

Cookies zijn bestanden die een website op uw computer, tablet of smartphone zet en data terugstuurt naar de website die het plaatst. In uw Internetbrowser kunt u altijd cookies verwijderen en ook instellen of u cookies wilt accepteren of blokkeren. Hieronder zullen wij uitleggen welke vormen van cookies worden gebruikt op onze website.

Opsomming van gehanteerde cookies:

Cookienaam: Google Analytics
Type cookie: analytisch
Levensduur: Niet langer dan 30 dagen of tot het einde van de browsersessie

Cookienaam: 
Type cookie: functioneel/analytisch/tracking
Levensduur: (als hoofdregel geldt: niet langer dan nodig en niet langer dan 6 maanden bewaren).

Functionele en analytische cookies
Om de website goed te laten functioneren wordt gebruik gemaakt van functionele cookies. Om goed in staat te zijn onze website aan te passen aan de algemene wensen en interesses van de bezoeker, maken wij gebruik van analytische cookies. Deze cookies stellen ons in staat te kijken hoe de website wordt gebruikt,  welke pagina’s problemen opleveren bij bezoekers, welke interessant zijn, enzovoorts. Deze gegevens zijn voor ons van belang om voor u een prettige website ervaring te blijven ontwikkelen. Op de website meten wij bezoekinformatie met [Google Analytics].

 

Meer informatie over cookies vindt u op de website van de consumentenbond:
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies

Garantiestelling

vvkr

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Kleinschalige Reisorganisaties (VvKR). VvKR komt op voor de belangen van kleine, vaak specialistische reisorganisaties. Via VvKR bundelen we onze krachten en delen we onze expertise om zowel voor de reisorganisatie als de consument tot een zo groot mogelijke zekerheid en tevredenheid te komen. Website VvKR

Wij zijn aangsloten bij het garantiefonds GGTO. De GGTO staat garant dat u uw vooruit betaalde reissom terug krijgt, indien Singles Enzo in financieel onvermogen komt. Website GGTO.

Veelgestelde vragen

Op onze site proberen je we zo duidelijk en volledig mogelijk de juiste informatie over alle reizen en activiteiten te geven. Toch kan het voorkomen dat je bepaalde vragen hebt of/en meer inlichtingen wilt over een weekend, reis, feest of een daguitje. Om je alvast tegemoet te komen geven we hieronder een lijst van veel gestelde vragen.

Moet ik registreren of inloggen?

Eenmalig je gegevens invoeren is registreren. Daarna kun je makkelijk inloggen met je zelf gekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
Zonder registratie heb je geen account. Je kunt dus alleen inloggen als je ook daadwerkelijk de registratie hebt doorlopen. Het kan zijn dat je dit in het verleden heeft gedaan en je gegevens niet meer weet. Je kunt je inloggegevens laten versturen naar je e-mailadres. Klik hiervoor op ‘inloggen’ en dan op de regel ‘wachtwoord vergeten?’ Gebruikersnaam vergeten, stuur dan een mail met jouw naam en email adres.

Kan ik niet boeken zonder geregistreerd te zijn?

Ja zeker wel. Het is niet verplicht. Je kunt dan niet gebruik maken van de chatbox naast het arrangement, daarvoor moet je ingelogd zijn.

Hoe kan ik een arrangement/uitje boeken?

Achter elk arrangement (periode / kamer) staat info / boeken. Wanneer je op boeken klikt, heb je meteen het juist arrangement periode/kamer geboekt.

Hoe moet ik betalen?

Na aanmelding ontvang je binnen 24 uur een bevestiging/factuur, daar staan ook de gegevens vermeld over hoe je kunt betalen.

Als ik mij heb aangemeld zit ik er dan aan vast?

Je meldt je eerst aan, je naam komt op de deelnemerslijst te staan, je zit nergens aan vast. Je maakt het bedrag over. Je hebt nu geboekt. Je naam wordt dik gedrukt weergegeven op de deelnemerslijst. Hierna gelden de algemene voorwaarden. Boek je niet, dan wordt je naam na een paar dagen van de lijst gehaald.

Let op: de kamers worden toegekend op binnenkomst van betaling! Het kan dus gebeuren wanneer je lang wacht met betalen, dat je geen aanspraak kan maken op je ingeschreven kamer.

Als ik kom, krijg ik dan gemakkelijk aansluiting of kent iedereen elkaar al?

Zo’n 50% van de gasten is nieuw en komt alleen, 50% kent elkaar al van eerdere reizen. Maar iedereen, dus ook de mensen die vaker komen, willen andere mensen te ontmoeten.

Wie gaan er mee, wat zijn de leeftijden van de deelnemers?

Op de deelnemerslijst zie je de (nick-)namen, woonplaats en de leeftijden van deelnemers die deelnemen aan de activiteit / reis. Maar voel je niet te jong of te oud. Wanneer de reis/activiteit je aanspreekt heb je te maken met gelijkgestemden en dan is de leeftijd niet belangrijk.

Is er een eenpersoonskamer beschikbaar?

De vakanties in Turkije en Macedonië worden standaard aangeboden gebaseerd op een 1-persoonskamer. Wanneer je een kamer wilt delen, moet je zelf iemand regelen en krijg je korting.
De weekenden in Nederland niet, daar reserveren we een paar 1-persoonskamers. Je kunt kiezen, maar wees dan wel op tijd!
Het staat altijd duidelijk vermeld bij Prijzen&Boeken van betreffend evenement/vakantie

Waarom moet je als single toeslag betalen?

Er is een standaardprijs voor een eenpersoonskamer, als je genoegen neemt met meerdere personen op een kamer, dan is de prijs lager.

Ik wil samen met iemand carpoolen, kan dat?

Aan elke reis of activiteit is een forum-onderwerp gekoppeld. Deze vind je rechts op de pagina van de reis of activiteit. Op het forum kun je een oproep doen om een carpool te delen. Hiervoor moet je wel ingelogd zijn.

Ik ben geen single, kan ik ook boeken?

Ja, het is ook mogelijk om bij ons te boeken als je geen single bent. Onze activiteiten zijn speciaal bedoeld voor alleengaanden. Dat betekent dat je alleen kunt boeken zónder partner. Je kunt natuurlijk wel samen boeken met een goede vriend of vriendin.

Is mijn vooruitbetaalde geld veilig bij Singles Enzo?

Ja hoor, het vooruitbetaalde geld is bij onze veilig en wanneer wij in financieel onvermogen verkeren, dan krijg je het geld terug via de Stichting GGTO. Je kunt alles over lezen bij Garantiestelling.

 

Bedrijven

Accomodaties

Heeft u een accommodatie in een mooie of bijzondere omgeving en denkt dat het een perfecte plek voor onze weekenden zal zijn. Schroom dan niet en neem contact met ons op.
Ook wanneer u een evenement heeft bestemd voor de doelgroep van Singles Enzo (mannen en vrouwen die alleengaand, allenstaand of single zijn vanaf 35+ t/m 60+) kunt u ervoor kiezen uw evenement tegen een vergoeding op onze site te publiceren.

Collega’s

Wanneer u een evenement (dansavond, stad- of natuurwandeling e.d.) heeft en die extra onder de aandacht wil brengen kunt u ervoor kiezen uw evenement tegen een vergoeding op onze site te publiceren. Eventueel ook door plaatsen Facebook en de Nieuwsbrief. Wel onder voorbehoud dat het niet concurreert met de activiteiten van Singles Enzo.

KVK: 38017786
BTW nr: NL807474435B01
IBAN nr: NL51 ABNA 0581489713